Μέρος 2: Τα τοπικά θέματα που ακολουθούν οι άνθρωποι και οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούν

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το τοπικό περιβάλλον ειδήσεων και πληροφοριών αλλάζει με τρόπους που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τους διευκολύνει να λάβουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θέλουν για τις κοινότητές τους. Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς (55%) λένε ότι είναι ευκολότερο σήμερα να λαμβάνετε τις τοπικές πληροφορίες που θέλουν από ό, τι πριν από πέντε χρόνια. Μόνο το 12% δηλώνει ότι είναι πιο δύσκολο και το 30% δηλώνει ότι δεν έχουν παρατηρήσει καμία αλλαγή εκείνο τον καιρό. Οι νεότεροι ενήλικες και όσοι έχουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία (ειδικά ευρυζωνικά και smartphones) εκφράζουν τον περισσότερο ενθουσιασμό για την αυξημένη ευκολία χρήσης των τοπικών οικοσυστημάτων ειδήσεων και πληροφοριών τα τελευταία πέντε χρόνια.


Παρ 'όλα αυτά, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι λαμβάνουν όλες τις τοπικές ειδήσεις που χρειάζονται. Πράγματι, μόλις το 31% των ενηλίκων δηλώνουν ότι οι τοπικές πηγές τους δίνουνόλατων τοπικών ειδήσεων και πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν. Η πλειοψηφία (58%) λέει ότι παίρνει μόνομερικοίτων ειδήσεων και των πληροφοριών που έχουν σημασία, ενώ το 8% δηλώνειλίγοήκανένας.

Τοπικά θέματα που ακολουθούν οι άνθρωποι

Σχήμα 3

Μία από τις νεότερες πραγματικότητες αυτού του περιβάλλοντος είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πλέον μεγαλύτερη ικανότητα να λαμβάνουν υλικό για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και να μην ενοχλούνται από αυτά που δεν έχουν. Είναι σαφές από αυτήν την έρευνα ότι δεν είναι εξίσου δημοφιλή όλα τα τοπικά θέματα. Η έρευνα ρώτησε ένα εθνικό-αντιπροσωπευτικό δείγμα ενηλίκων εάν λαμβάνουν ποτέ νέα και πληροφορίες για 16 διαφορετικά τοπικά θέματα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ενώ ορισμένα τοπικά θέματα ακολουθούνται από τις μεγάλες πλειονότητες των ενηλίκων (καιρός, έκτακτες ειδήσεις, πολιτική και έγκλημα), άλλοι (ζώνη και ανάπτυξη, κοινωνικές υπηρεσίες, θέσεις εργασίας) ενδιαφέρουν πολύ μικρότερα τμήματα ενηλίκων.

Επιπλέον, το δημογραφικό πορτρέτο του κοινού αλλάζει ανά θέμα, και συχνά με τη σειρά του αντικατοπτρίζει τις πλατφόρμες στις οποίες βασίζονται. Για παράδειγμα, εάν ένα θέμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους ηλικιωμένους καταναλωτές, οι παραδοσιακές πλατφόρμες όπως οι τηλεοπτικές ειδήσεις και οι εφημερίδες είναι συχνά οι κύριες πηγές. Από την άλλη πλευρά, εάν το θέμα αφορά ιδιαίτερα τους νεότερους ενήλικες, τότε το Διαδίκτυο είναι πιθανό να είναι η κορυφαία πηγή για αυτές τις πληροφορίες.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει ποιοι ενήλικες είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν συγκεκριμένα είδη τοπικών πληροφοριών. (Κάντε κλικ εδώ για μεγαλύτερη έκδοση.)


Πηγές πληροφοριώνΕκτός από τα δημογραφικά μοτίβα για συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται σε αυτά τα γραφικά, εμφανίστηκαν αρκετά ευρεία τοπικά πρότυπα κατανάλωσης ειδήσεων. Κατά κανόνα, όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν τα περισσότερα τοπικά θέματα που ρωτήθηκαν, ιδιαίτερα εκείνα με πολιτική διάσταση όπως πολιτική, κυβερνητικές ειδήσεις και κοινοτικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, όσοι είναι μεγαλύτεροι και όσοι ζουν στις κοινότητές τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι πιο πιθανό από τους νεότερους και τους νεοεισερχόμενους στην κοινότητα να συντονίζουν πληροφορίες για πολλά τοπικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών, των φορολογικών ζητημάτων και των τοπικών σχολείων.


Οι πηγές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να λαμβάνουν τοπικές ειδήσεις και πληροφορίες

Ενώ το κύριο επίκεντρο της έρευνας ήταν οι ερωτήσεις στις οποίες ερωτήθηκαν οι ερωτηθέντες ποιες πηγές& ldquo; βασιστείτε στα περισσότερα & rdquo;Κατά τη συλλογή ειδήσεων και πληροφοριών για 16 διαφορετικά τοπικά θέματα, περιελάμβανε επίσης μια ευρύτερη ερώτηση σχετικά με τη συνολική συχνότητα με την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορες πλατφόρμες για τη λήψη τοπικών ειδήσεων και πληροφοριών.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις πηγές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να λάβουν & ldquo; τοπικές ειδήσεις και πληροφορίες, & rdquo; σε φθίνουσα σειρά.


5